TB10 - TĂM BÔNG SAKURA THẤM NƯỚC

TB10 - TĂM BÔNG SAKURA THẤM NƯỚC

Ñaàu boâng laøm meàm maïi, thaám saïch nöôùc trong tai sau khi taém vaø an toaøn khi veä sinh roán cho em beù. An toaøn- laøm töø 100% cotton, thaân giaáy. Baûo quaûn nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, xa taàm vôùi cuûa treû em. 

Ñaàu boâng laøm meàm maïi, thaám saïch nöôùc trong tai sau khi taém vaø an toaøn khi veä sinh roán cho em beù. An toaøn- laøm töø 100% cotton, thaân giaáy. Baûo quaûn nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, xa taàm vôùi cuûa treû em. 

0869071599