L-2001MW Thùng rác lắp xoay 11,5 L
L-2001MW Thùng rác lắp xoay 11,5 L

L-2001MW Thùng rác lắp xoay 11,5 L

TP: Nhöïa PP, bề maët nhaün boùng raát veä sinh. Naép xoay nheï nhaøng. Thieát keá trang nhaõ phuø hôïp cho vaên phoøng nhaø ñeïp.

TP: Nhöïa PP, bề maët nhaün boùng raát veä sinh. Naép xoay nheï nhaøng. Thieát keá trang nhaõ phuø hôïp cho vaên phoøng nhaø ñeïp.

0869071599