{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Quốc tế Duy Hiếu","web_address":"Tầng 1, tòa nhà Kinh Bắc, số 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.703367910726!2d105.81301201424561!3d21.044551792616442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab106a82d621%3A0x52d10abbff5c9790!2zMjc4IFRo4buleSBLaHXDqiwgVGh14bu1IEtodcOqLCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1566455924015!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"},{"name":"Unik Mart","web_address":"187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.482243498117!2d105.82544841493234!3d21.013381786006768!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7f1329b837%3A0x4f6e19ab242e6a2e!2zQ2h1bmcgY8awIEJhIEPDonkgQ-G7jSwgMTg3IE5ndXnhu4VuIEzGsMahbmcgQuG6sW5nLCBRdWFuZyBUcnVuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566458302478!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDAF","province_code":"HANOI"},{"name":" Unik Mart","web_address":"Tòa nhà cao cấp Tân Hoàng Minh, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59571.0426466472!2d105.79233307910154!3d21.065065699999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd328389901%3A0xcfa38d1eebe1cdf1!2zRCcgTGUgUm9pIFNvbGVpbCBRdeG6o25nIEFuIC0gROG7sSDDgW4gUXXhuqNuZyBBbiBUw6J5IEjhu5MgLSBUw6JuIEhvw6BuZyBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566458474595!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"},{"name":" Unik Mart Tòa nhà Golden West","web_address":"Tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7529445621753!2d105.7999647142342!3d21.002538194050466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad9debfe4d09%3A0xda19a8fa68f8c02b!2zVG_DoCBuaMOgIEdvbGRlbiB3ZXN0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566448807759!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":" Unik Mart","web_address":"278, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.703367910726!2d105.81301201423493!3d21.04455179261645!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab106a82d621%3A0x52d10abbff5c9790!2zMjc4IFRo4buleSBLaHXDqiwgVGh14bu1IEtodcOqLCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566458553297!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"},{"name":" Unik Mart Imperia Garden","web_address":"143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8534337353713!2d105.8009142142341!3d20.99851149418773!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbd1bdb244f%3A0x7bdbd4c81bd5b62c!2zMTQzIMSQLiBOZ3V54buFbiBUdcOibiwgVGhhbmggWHXDom4gVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566458618655!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}]}