Cốc đong cao cấp 550ml

Cốc đong cao cấp 550ml

TP: Nhöïa AS. Chòu ñöôïc nöôùc soâi 100 ñoä C. Coù 3 vaïch chia neân coù theå ñong caû chaát loûng, chaát boät hay ñöôøng. Mieäng to deã troän, deã roùt.

TP: Nhöïa AS. Chòu ñöôïc nöôùc soâi 100 ñoä C. Coù 3 vaïch chia neân coù theå ñong caû chaát loûng, chaát boät hay ñöôøng. Mieäng to deã troän, deã roùt.

0869071599